Algemene voorwaarden:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Diensten: de in deze algemene voorwaarden één of meerdere benoemde diensten;

2. Ikwilbovenaan.nl BV: besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62279394;

3. Opdrachtgever: de partij(en) (natuurlijke- of rechtspersoon) aan wie Ikwilbovenaan.nl BV een offerte heeft uitgebracht of die een overeenkomst met Ikwilbovenaan.nl BV aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

4. Overeenkomst(en): de contractuele verhouding(en) tussen Ikwilbovenaan.nl BV en Opdrachtgever;

5. Partijen: Ikwilbovenaan.nl BV en Opdrachtgever gezamenlijk.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Ikwilbovenaan.nl BV, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten dan prevaleren de algemene voorwaarden van Ikwilbovenaan.nl BV.

3. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Offerte en Overeenkomst

1. Een door Ikwilbovenaan.nl BV verstuurde offerte is tot veertien (14) dagen na verzending geldig.

2. Ikwilbovenaan.nl BV is niet gebonden aan een aanvaarding van Opdrachtgever die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ikwilbovenaan.nl BV anders aangeeft.

3. De Overeenkomst tussen Ikwilbovenaan.nl BV en Opdrachtgever komt tot stand op het moment van:

a. het verzenden van de opdrachtbevestiging door Ikwilbovenaan.nl BV; of
b. het schriftelijk bevestigen van een offerte door Opdrachtgever; of
c. de feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door Ikwilbovenaan.nl BV.

4. De Overeenkomst ten aanzien van de levering van een pakket van Diensten wordt afgesloten voor de duur van één (1) jaar en wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd met de oorspronkelijke contractduur.

Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Diensten zullen door Ikwilbovenaan.nl BV worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever, zoals nader aangegeven in de offerte en/of de Overeenkomst.

2. Alle Diensten die door Ikwilbovenaan.nl BV worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatsverplichting bevatten.

3. Opdrachtgever is gehouden Ikwilbovenaan.nl BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle bescheiden en gegevens, welke Ikwilbovenaan.nl BV overeenkomstig haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door Ikwilbovenaan.nl BV gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Ikwilbovenaan.nl BV. Eventuele kosten om bescheiden en gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste bescheiden en gegevens aan Ikwilbovenaan.nl BV verstrekt of verstrekt heeft, heeft Ikwilbovenaan.nl BV het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever volledige en/of juiste bescheiden en gegevens aan Ikwilbovenaan.nl BV verstrekt heeft of de Overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

6. Een afgesproken termijn voor het leveren van Diensten door Ikwilbovenaan.nl BV wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Ikwilbovenaan.nl BV gevraagde bescheiden en gegevens aan Ikwilbovenaan.nl BV verstrekt heeft.

Honorarium

1. De prijzen c.q. tarieven zijn vastgelegd in de offerte en/of de Overeenkomst.

2. Indien Partijen voor het verrichten van bepaalde Diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken en het verlenen van die Diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Ikwilbovenaan.nl BV voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan. Ikwilbovenaan.nl BV is gerechtigd haar prestaties op te schorten tot schriftelijke overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever over de vergoeding van het meerwerk. Ikwilbovenaan.nl BV is gerechtigd meerwerk op de eerstvolgende factuur in rekening te brengen.

3. Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Ikwilbovenaan.nl BV stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de Opdrachtgever. Indien Ikwilbovenaan.nl BV voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Ikwilbovenaan.nl BV de Opdrachtgever een vergoeding van vijftig (50) procent van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

4. Alle door Ikwilbovenaan.nl BV gehanteerde prijzen c.q. tarieven, alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief eenentwintig (21) procent btw en andere heffingen van overheidswege.

5. Overeengekomen prijzen c.q. tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke Overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.

6. Ikwilbovenaan.nl BV is gerechtigd periodiek te factureren.

Betaling

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, in euro’s, middels storting of overmaking op een door Ikwilbovenaan.nl BV aangewezen bank- of girorekening, zonder verrekening of korting.

2. Bij Overeenkomst kan worden afgeweken van de betalingstermijn van veertien (14) dagen, indien een pakket van Diensten wordt aangeboden. In een dergelijk geval wordt het factuurbedrag maandelijks per automatische incasso afgerekend.

3. Indien Opdrachtgever verzuimt binnen de betalingstermijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan wel wanneer sprake is van stornering van de automatische incasso is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Ikwilbovenaan.nl BV, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, gerechtigd zijn een vertragingsrente van 2% per maand ingaande per de vervaldatum van de betreffende factuur, dan wel per de storneringsdatum in rekening te brengen onverminderd de overige wettelijke aan Ikwilbovenaan.nl BV toekomende rechten. Ikwilbovenaan.nl BV is voorts gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten die Ikwilbovenaan.nl BV moet maken om tot incasso van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te komen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Voor zover Opdrachtgever de verschuldigdheid van (een deel van) het factuurbedrag betwist, dan dient Opdrachtgever Ikwilbovenaan.nl BV daarvan binnen tien (10) dagen na de factuurdatum gemotiveerd schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de factuur als onbetwist wordt beschouwd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan.

6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Ikwilbovenaan.nl BV daartoe aanleiding geeft, is Ikwilbovenaan.nl BV gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Ikwilbovenaan.nl BV te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Ikwilbovenaan.nl BV gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Ikwilbovenaan.nl BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

7. In geval van (aanvraag van) surseance van betaling, beslaglegging, (aanvraag van) faillissement of liquidatie ten laste van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Ikwilbovenaan.nl BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Ikwilbovenaan.nl BV onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Ikwilbovenaan.nl BV heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval van schade zal de betreffende claim bij haar verzekeraar worden gemeld en wanneer er dekking is, zal de aansprakelijkheid voor schade beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Ikwilbovenaan.nl BV om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Ikwilbovenaan.nl BV beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht met een maximum van €30.000 per jaar.

2. Ikwilbovenaan.nl BV is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ikwilbovenaan.nl BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ikwilbovenaan.nl BV toegerekend kunnen worden;

c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid van Ikwilbovenaan.nl BV voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

4. Ikwilbovenaan.nl BV is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Ikwilbovenaan.nl BV is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer, telefoon- en telefaxstoringen, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.

5. Indien Opdrachtgever aan Ikwilbovenaan.nl BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Opdrachtgever vergoed.

6. Ikwilbovenaan.nl BV is nimmer aansprakelijk voor een schadeverwekkende gebeurtenis indien zij niet binnen dertig (30) dagen na het zich voordoen van het schadeverwekkende voorval door Opdrachtgever voor het ontstaan van de schade aansprakelijk is gesteld.

7. Ikwilbovenaan.nl BV is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Ikwilbovenaan.nl BV voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

8. Opdrachtgever vrijwaart Ikwilbovenaan.nl BV voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Ikwilbovenaan.nl BV en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Overmacht

1. Ikwilbovenaan.nl BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, epidemie, pandemie, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Ikwilbovenaan.nl BV daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Ikwilbovenaan.nl BV kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Ikwilbovenaan.nl BV zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

3. Ikwilbovenaan.nl BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Ikwilbovenaan.nl BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ikwilbovenaan.nl BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Ontbinding en opzegging

1. Ikwilbovenaan.nl BV is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten indien, al dan niet voorlopig:

a. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of aan haar van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever het vrije beheer over haar vermogen verliest;

b. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of zij failliet is verklaard;

c. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd;

d. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.

2. Ikwilbovenaan.nl BV zal wegens ontbinding conform deze bepaling nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

3. In beginsel geldt ten aanzien van een Overeenkomst met betrekking tot de levering van een pakket van Diensten, welke voor de duur van één (1) jaar wordt afgesloten een opzegtermijn van twee (2) maanden. Indien en voor zover hiervan wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen te zijn overeengekomen.

Intellectuele eigendom

1. Ikwilbovenaan.nl BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Indien enig recht ingevolge lid 1 aan Ikwilbovenaan.nl BV toekomt, kan Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever mag de rechten van intellectuele eigendom echter niet in eigendom overdragen, in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.

Geheimhouding

1. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de Overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Ikwilbovenaan.nl BV, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Ikwilbovenaan.nl BV daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle Overeenkomsten tussen Ikwilbovenaan.nl BV en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Ikwilbovenaan.nl BV en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten